Kvalitet och hållbarhet

Potentiell livslängd av ett stråtak

Stråtakets möjliga livslängd är beroende av många faktorer, däribland:

1) Lutning av taket i kombination med takfallets längd.
2) Vald underkonstruktion i kombination med byggnadens användningsområde .
3) Takets detaljer (ränndal, kupor etc.).
4) Takets läge i förhållande till vind, sol och träd.
5) Väderstreck (norr eller södersida).
6) Taktäckarens yrkesskicklighet
7) Kvalité på använt material.
8) Underhåll (avlägsning av löv, barr eller alger).

Ovannämnda faktorer avgör tillsammans livslängden på vasstak.

Stråtakets lutning bör inte understiga 45 grader. Stråets beskaffenhet gör att man tappar 8 – 15 graders lutning när det kommer på tak. Med andra ord, när ett tak har 45 graders lutning så ligger stråets lutning på ca 30-35 grader, en lutning som bör respekteras.

En taklutning på 30 grader lämpar sig därför inte för stråtak och förkortar livslängden avsevärt.

Frågor om mossa på tak diskuteras ofta. Ska vi ta bort mossa eller inte?
Detta är ett omstritt kapitel. Vad vi kan konstatera är att tak som inte har träd nära eller andra höga byggnader intill torkar fortare och bildar mindre snabbt mossa. Sämre lutningar håller taket längre fuktigt och främjar mossbildning.  Att bekämpa mossa kemiskt är möjligt men kräver årlig besprutning. De flesta medel är giftiga!