Stadgar

Stadgar för Svenska stråtaktäckare föreningen.

1§ Firma
Föreningens firma är Svenska stråtaktäckare föreningen.

2§ Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka för kunskap och kvalité inom stråtakstäckning. Organisera kurser och utflykter till medlemmar och upplysa arkitekter/byggmästare/antikvarier och allmänheten om stråtak.

3§ Styrelsens säte
Styrelsen beslutar var de ska ha sitt säte.

4§ Medlemskap
Till medlem i föreningen antas fysiska och juridiska personer som utför läggning av stråtak.

Ansökan om medlemskap prövas av föreningens styrelse eller av person som styrelsen utser.

5§ Medlems åligganden
Medlem är skyldig att betala stadgeenlig avgift och andra av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

6§ Inträdes- och medlemsavgift
Medlem skall vid inträde i föreningen erlägga en kontant insats om 1000 (tusen) kronor.
Medlemsavgift och serviceavgift fastställs årligen av föreningsstämma.

Om medlem upphör att vara medlem sker ingen återbetalning av inträdes- eller medlemsavgiften.

7§ Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som skadar föreningen eller motarbetar dess intressen kan av styrelsen uteslutas. Styrelsens beslut kan ej överprövas.

8§ Avgång
Medlem i föreningen äger när som helst rätt att lämna föreningen. Begäran härom skall skriftligen tillställas styrelsen.

9§ Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter samt lägst en suppleant. Styrelse utses årligen av föreningens stämma. Föreningsstämma utser en person till valberedningen.

Styrelsen utser inom sig ordförande för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

10§ Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen en till två revisorer väljas för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande år.

11§ Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer styrelsen utser.

12§ Årsredovisning
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingar.

13§ Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före april månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. justering av röstlängd
4. val av justeringsman
5. fråga om stämmans behöriga utlysande
6. styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
7. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
9. budget
10. beslut om inträdes- och årsavgiftens storlek
11. val av styrelseledamöter och suppleanter
12. val av valberedning
13. val av revisorer
14. övriga ärenden

14§ Kallelse till stämma
Medlemmarnas skall kallas till föreningsstämma skriftligen med e-post senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.
Då kallelse utgått till stämma skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom.
Andra meddelanden till medlemmarna skall sändas med e-mail till av respektive medlem uppgiven adress.

15§ Motion och proposition
Motionen skall vara styrelse tillhanda minst två veckor innan ordinarie föreningsstämma.
Propositionen skickas ut med kallelse till föreningsstämma.

16§ Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas.

17§ Upplösning
vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de av dem inbetalde insatserna.